Toekomstige plannen gemeente Lochem

In Nederland is de woningnood hoog. Ook in de gemeente Lochem. Er is grote behoefte aan woningen voor starters, ouderen en gezinnen. Daarom is nieuwbouw noodzakelijk. In de kernvisies Wonen staat per kern beschreven wat er nodig is op het gebied van woningbouw. Het gaat om het aantal nieuwbouwwoningen, type woningen en locaties voor de periode tot 2030.

1300 woningen en kernvisie

Er worden ruim 1300 nieuwe woningen gebouwd verdeeld over de kernen. Voor ongeveer 800 woningen zijn nieuwe woonlocaties nodig. De kernvisies Wonen bestaan uit een beknopt visiedocument met als bijlage de reactienota en de ruimtelijk analyse. Uitgebreide informatie over de kernvisies vindt u hier.

Uitvoering van de plannen

De gemeenteraad heeft alle plannen vastgesteld. Nu kan het werk beginnen. We starten met de ruimtelijke procedures. Welke dat zijn verschilt per locatie en is afhankelijk van de initiatiefnemer. Belangrijke stappen zijn het vinden van overeenstemming tussen de grondeigenaren, het opstellen van het stedenbouwkundig plan en onderzoeken doen voor de ruimtelijke procedures.

Belanghebbenden en omwonenden betrekken we bij de uitwerking van de concrete plannen. Zij ontvangen daar dan een uitnodiging voor. Zodra we hiermee beginnen leest u dat op deze pagina en in ons gemeentenieuws in de Berkelbode.

Verkoop bouwkavels

Zodra de bouwkavels en/of nieuwbouwwoningen voor verkoop beschikbaar komen dan komt hierover informatie via lokale media, www.lochem.nl en uiteraard op deze website. Vooraf inschrijven is niet mogelijk.