Een droomhuis in acht stappen
Hoe gaat het particulier opdrachtgeverschap in zijn werk? Als u interesse heeft in het kopen van een bouwkavel, is het goed om te weten hoe de aankoop en het verdere traject verloopt. Lees in acht stappen wat er staat te gebeuren van de eerste verkenning tot het daadwerkelijk bouwen van uw droomhuis.

Stap 1: Oriëntatie
Stap 2: Uitgifte van de bouwkavels, het reserveren van een bouwkavel
Stap 3: De optie (reservering)
Stap 4: Eventueel verlenging van de optie
Stap 5: Start ontwerp en financiering van de woning
Stap 6: Bouwplannen: schetsplan en bouwvergunning omgevingsvergunning aanvragen
Stap 7: Kopen van de bouwkavel
Stap 8: Bouwen van uw droomhuis

Stap 1: Oriëntatie
Als u interesse heeft in een bouwkavel, is de eerste stap het oriënteren. Wat wilt u? Welk type woning, hoe groot? Hoeveel vierkante meter grond zou daar voor nodig zijn? Welke stijl en uitstraling vindt u het beste passen bij uw woning? Wat verwacht u van de omgeving? Passen de wensen binnen de financiële mogelijkheden? Voorbeelden in de buurt of ervaringen in de vrienden- en familiekring kunnen u verder helpen. Een architect of een deskundig bouwbegeleider kan u goed adviseren.

Stap 2: Uitgifte van bouwkavels, het reserveren van een bouwkavel
De gemeente heeft ervoor gekozen om kavels aan te bieden door middel van een loting en heeft daarvoor een lotingsreglement opgesteld. Via een advertentie en de website wordt de uitgifte van bouwkavels bekend gemaakt en daarbij wordt ook de uiterste datum van inleveren van de het lotingsformulier genoemd. Het loten van de bouwkavels gebeurt door een notaris. Na loting nog vrij beschikbare bouwkavels worden op andere wijze te koop aangeboden en daarbij geldt, wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Wilt u weten welke bouwkavels er nog beschikbaar zijn en één daarvan reserveren? Zie hiervoor de informatie op deze website. U kunt het formulier ook opvragen bij het team Vastgoed van de afdeling Financiën (0573) 28 93 25 of bij de publieksbalie.

Stap 3: De optie (reservering)
Wanneer u wordt ingeloot door de notaris voor een bouwkavel krijgt u van de gemeente een optieovereenkomst. In de optieovereenkomst zijn onder andere de ingangsdatum van de optie, de ligging, de grootte van de kavel en de prijs opgenomen. De optietermijn wordt in onderling overleg bepaald. Hieraan zijn geen kosten verbonden. De optieperiode is bedoeld om u de tijd te geven om u voor te bereiden op alles wat er komt kijken bij het kopen en het bouwen van een huis. Bijvoorbeeld het formuleren van uw eigen woonwensen, het kiezen van een architect en een financiële toets door de hypotheekverstrekker. Binnen de optieperiode hebt u het recht om zonder opgave van redenen en zonder kosten alsnog af te zien van de koop van de kavel.

Stap 4: Eventueel verlenging van de optie
Bent u er na de optieperiode nog niet helemaal zeker van of u de bouwkavel wilt kopen, dan kan in onderling overleg de optieperiode worden verlengd.

Stap 5: Start ontwerp en financiering van de woning
Met de voorlopige reservering van de bouwkavel op zak, begint een spannende tijd waarin u veel keuzes moet maken. Lukt het met de financiële onderbouwing? Hoe gaat de woning er uit zien? De aandacht is gericht op de uitwerking van het programma van eisen, het ontwerp van de woning en de financiering van de kavel en de bouw. U bouwt zelf uw huis samen met eventueel uw architect en aannemer.

Stap 6: Bouwplannen: schetsplan en omgevingsvergunning aanvragen
Wie een omgevingsvergunning aanvraagt, wil uiteraard dat die aanvraag binnen een redelijke termijn leidt tot een vergunning. Om een vergunning te kunnen verlenen moet de aanvraag compleet zijn ingediend en bovendien moeten er geen redenen aanwezig zijn, op grond waarvan de vergunning geweigerd moet worden. Om de risico’s op een negatief besluit zoveel mogelijk weg te nemen, kunt u gebruik maken van de mogelijkheid tot vooroverleg. In het vooroverleg krijgt u een indicatie over de haalbaarheid van uw initiatief.

Vooroverleg bij de activiteit “bouwen”
Wanneer u wilt bouwen, hoeft u voor het vooroverleg nog geen gedetailleerde bouwtechnische tekeningen met berekeningen e.d. te laten maken. Een goede situatieschets met plattegronden, geveltekeningen en informatie over kleuren en materialen kan voldoende zijn. Eerst wordt getoetst of uw bouwplan past binnen het geldende bestemmingsplan. De stadsbouwmeester beoordeelt daarna of het plan voldoet aan de redelijke eisen van welstand zoals is vastgesteld in de welstandsnota of een beeldkwaliteitsplan. De uitkomsten hiervan ontvangt u van ons in een schriftelijke reactie. Aan de hand van deze reactie kunt u al dan niet overgaan tot het aanvragen van een vergunning of uw plan aanpassen.

Vooroverleg bij complexere initiatieven
De gemeente Lochem is er een voorstander van dat u eerst vooroverleg voert, zeker bij initiatieven die meer omvatten dan één omgevingsactiviteit. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u wilt bouwen in strijd met het bestemmingsplan, want uw omgevingsaanvraag kent in dat geval al twee componenten. Ook andere wetgeving kan er toe leiden dat u bij een aanvraag omgevingsvergunning rekening moet houden met meer toestemmingen. Bijvoorbeeld op grond van de Wet Milieubeheer, de Monumentenwet, het Bouwbesluit 2012, de APV, de Wet natuurbescherming, enz. Door tijdig het vooroverleg te zoeken voorkomt u dat u tijdens de vergunningprocedure geconfronteerd wordt met extra procedures of onnodig tijdverlies.

Eisen aan het vooroverleg
Het vooroverleg voor de omgevingsvergunning is meer dan het “even rond de tafel” aftasten van mogelijkheden. Uiteraard is het altijd mogelijk eerst een informatief gesprek met medewerkers van de gemeente te hebben. Maar het eigenlijke vooroverleg begint met het indienen van een conceptinitiatief of een schetsplan. Dit schetsplan vormt de basis voor een aantal beoordelingen door de gemeente. Alleen een concreet en voldoende uitgewerkt schetsplan vormt de basis voor een reactie over de haalbaarheid van een initiatief. Het verdient de voorkeur het vooroverleg door een professionele partij te laten uitvoeren zoals een architect, bouwkundig adviesbureau of aannemer.

Indienen van een plan voor vooroverleg
Een schetsplan kunt u op twee manieren indienen: op papier en digitaal. Voor het indienen op papier kunt u het formulier downloaden en dit met bijlagen bij ons indienen.
Om uw schetsplan digitaal in te dienen maakt u gebruik van het omgevingsloket online, via de website www.omgevingsloket.nl. U geeft hierbij aan dat u gebruik wilt maken van het vooroverleg door de aanvraag ‘open te stellen voor het bevoegd gezag’.

Kosten
Voor het behandelen van een aanvraag vooroverleg worden leges in rekening gebracht. De hoogte van de leges bedraagt € 136,- (prijspeil 2021). Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de leges welke worden berekend bij een aanvraag omgevingsvergunning, ingediend op basis van het schetsplan.

Aanvullende informatie: de “Formule 1” voor een omgevingsvergunning
Formule 1 geldt in de Achterhoek en de Liemers en is opgesteld door Bouwend Nederland Achterhoek/Liemers en de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doesburg, Doetinchem, Duiven, Lochem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk en Zutphen. Hierin vindt u stapsgewijs het proces voor de activiteit bouwen, van het bouwidee tot de aanvraag om een vergunning.

» Formule1 voor een omgevingsvergunning (PDF, 97Kb)

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met de cluster omgeving van de afdeling Publiekscontacten.

Stap 7: Definitieve koop van de kavel
Besluit u tot aankoop van de bouwkavel dan wordt een koopovereenkomst ondertekend. Bij de informatie over de bouwkavels is een koopovereenkomst en de algemene verkoopvoorwaarden gemeente Lochem 2010 bijgevoegd.

Notarieel transport
Nadat de koop definitief is geworden, vindt het notarieel transport (de zogenaamde levering) plaats bij een notaris. Het transport moet binnen 8 acht weken na het ondertekenen van de koopovereenkomst.
terug

Stap 8: Bouwen
Het is de bedoeling dat u binnen 2 maanden na notarieel transport begint met het bouwen van het huis en dat er binnen 24 maanden na notarieel transport het huis gebruiksklaar is en dat u er woont.

Meer informatie
Voor meer informatie over het particulier opdrachtgeverschap en de kavels die de gemeente uitgeeft kunt u contact opnemen met van de gemeente Lochem, Postbus 17, 72420 AA Lochem, telefoon (0573) 28 92 22, e-mail: info@lochem.nl .